WEBBER interactief B.V. algemene voorwaarden /v01/04.2020

Van: WEBBER Interactief B.V.
Daalakkersweg 10
5641 Ja Eindhoven
Rabobank: NL55RABO0113779968
Inschrijvingsnummer K.V.K. 77825144 te eindhoven
B.T.W.: NL.8611.60.629.B.01

Definities van gebruikte termen

WEBBER interactief website: De website van WEBBER interactief, bereikbaar via het domein www.WEBBER.nl, alsmede enige andere website geëxploiteerd door WEBBER interactief al dan niet onder een andere bij opdrachtgever bekende merk- of handelsnaam.

Abonnement: De overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. Een hostingcontract van 12 maanden).

Account / user: Het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf. Denk hierbij aan het cms, beheersysteem van de website.

Algemene voorwaarden: De bepalingen uit het onderhavige document.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WEBBER interactief een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met WEBBER interactief daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

Diensten: De producten en/of diensten die WEBBER interactief aan opdrachtgever zal leveren volgens een overeenkomst.

Werken: Alle materialen, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen WEBBER interactief en opdrachtgever op grond waarvan WEBBER interactief diensten levert aan opdrachtgever.

Schriftelijk: Naast papieren geschriften ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Bug: Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “fouten” (bugs), wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door WEBBER interactief schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van voor opdrachtgever gemaakte werken, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een bug is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van bugs onverwijld schriftelijk melding te maken aan WEBBER interactief, onder overlegging van de exacte foutmelding en het reproductiepad om de betreffende bug te reproduceren.

Toepassingen met verhoogd risico: Toepassingen waarbij een fout (bug) in de diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout (bug) tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout (bug) tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals digid; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst mondeling of schriftelijk tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen WEBBER interactief en een opdrachtgever, waarop WEBBER interactier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2. Koop en/of andere voorwaarden door opdrachtgevers voorgeschreven zijn voor WEBBER interactief bij aanvaarding van orders slechts bindend, voor zover zij niet afwijken van en niet in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij WEBBER interactief schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de opdrachtgever geheel dan wel ten dele prevaleren.

1.3. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, dan maakt de gewijzigde versie van de voorwaarden deel uit van iedere, na het moment van het in werking treden van die wijziging, tussen WEBBER interactief en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, mits WEBBER interactief de opdrachtgever een exemplaar van de gewijzigde versie heeft toegezonden en deze de gewijzigde versie op verzoek van WEBBER interactief heeft geaccordeerd, dan wel indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na verzending van de nieuwe voorwaarden daar schriftelijk tegen heeft geprotesteerd. In geval van protest als in dit artikel bedoeld zullen tot overeenstemming tussen ons en de afnemer is bereikt over de gedeeltelijke toepasselijkheid van de nieuwe algemene voorwaarden, de huidige voorwaarden blijven gelden.

1.4. Opdrachtgever kan vrijblijvend een offerte aanvragen. WEBBER interactief stelt in dat geval een offerte op waarin WEBBER interactief aangeeft welke werkzaamheden zij aanbiedt, wat bij de diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de diensten, eventueel na wijziging zoals voorgeschreven in de algemene voorwaarden, is bindend. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. WEBBER interactief kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien WEBBER interactief daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.5. De overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail of anderszins schriftelijke (Digitale) bevestiging van WEBBER interactief met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag of offerte.

1.6. Indien opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat WEBBER interactief werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever WEBBER interactief verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.7. Gesloten overeenkomsten zijn definitief.

1.8. WEBBER interactief sluit geen overeenkomsten met consumenten.

1.9. Overschrijdingen van offertes tot 15 % van het totaalbedrag worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd, indien de overschrijding een gevolg is van aantoonbare meerkosten en/of -uren.

1.10. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere door de overheid opgelegde heffingen, transportkosten, transportverzekeringen, porti, auteurscorrecties en jaarlijkse mediatariefverhogingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst.

2.1 WEBBER interactief zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van personeel van WEBBER interactief zijn slechts bindend indien schriftelijk door WEBBER interactief bevestigd.

2.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WEBBER interactief het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. WEBBER interactief is en blijft naar opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2.4. In geval WEBBER interactief bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld wat betreft kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen. WEBBER interactief zal over zulke wijzigingen overleg plegen met opdrachtgever.

2.5. WEBBER interactief bedingt deze algemene voorwaarden mede voor al degenen, die WEBBER interactief bij de uitvoering van een opdracht betrekt.

2.6. Indien een dienst strekt tot ontwikkeling van een werk en voor deze dienst een aanbetaling is overeengekomen als bedoeld onder “prijzen” zal WEBBER interactief nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en de aanbetaling is ontvangen zo spoedig mogelijk de uitvoering van de diensten conform de overeenkomst opnemen in haar planning, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.

2.7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WEBBER interactief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan WEBBER interactief worden verstrekt.

2.8. Opdrachtgever zal WEBBER interactief toegang geven tot alle diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die WEBBER interactief redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren. In bijzondere gevallen, naar het oordeel van WEBBER interactief, kan worden afgesproken dat opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

2.9. WEBBER interactief zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en/of e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

2.10. Opdrachtgever mag de diensten in geen geval gebruiken voor toepassingen met verhoogd risico.

2.11. Indien opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten op zichte van WEBBER interactief dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de diensten door opdrachtgever.

2.12. WEBBER interactief heeft het recht de diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover WEBBER interactief niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Zoekmachine-optimalisatie / reclame

3.1. Indien de dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

3.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. WEBBER interactief kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van opdrachtgever te beïnvloeden.

3.3. Opdrachtgever machtigt WEBBER interactief hierbij om in opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten voor opdrachtgever niet overeengekomen kosten verbonden zijn, heeft WEBBER interactief hier schriftelijke toestemming van de opdrachtgever voor nodig.

3.4. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal WEBBER interactief zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan opdrachtgever.

3.5. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door zoekmachine(s) aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 4. Visuele werken

4.1. In geval van visuele werken zoals drukwerk en technisch te realiseren websites dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde visuele ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door WEBBER interactief. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte of gerealiseerde werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal druk- of realisatieproces niet voor mogen komen. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen of afdrukapparatuur kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

Artikel 5. Ontwikkelen van werken en diensten

5.1. WEBBER interactief geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

5.2. WEBBER interactief is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bron- materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

5.3. Indien een dienst vereist dat opdrachtgever bronmaterialen aan WEBBER interactief levert staat opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door WEBBER interactief. Opdrachtgever vrijwaart WEBBER interactief van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

5.4. Indien een dienst strekt tot het maken van werken heeft WEBBER interactief, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van werken.

5.5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij opdrachtgever. WEBBER interactief zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

5.6. Opdrachtgever vrijwaart WEBBER interactief voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door WEBBER interactief.

5.7. WEBBER interactief zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot digitale afbeeldingen, html/css of programma-code) van geleverde werken nimmer aan opdrachtgever of derden ter beschikking stellen.

5.8. WEBBER interactief zal bronbestanden van de werken bewaren zolang WEBBER interactief diensten voor opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat WEBBER interactief diensten voor opdrachtgever zal verrichten. WEBBER interactief is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze werken geeft, is WEBBER interactief gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 6. Online levering van diensten

6.1. Indien levering van de dienst online plaatsvindt, zoals, doch niet uitsluitend, het hosten van een werk of ter beschikking stellen van online advertentieruimte, gelden de bepalingen uit dit artikel naast de bepalingen uit de overige artikelen van onderhavige algemene voorwaarden.

6.2. WEBBER interactief zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. WEBBER interactief biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.

6.3. Indien zulks is overeengekomen, zal WEBBER interactief opdrachtgever toegang tot een account verschaffen. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het account van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangemaakt account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te zijn geschied. Indien opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan WEBBER interactief te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

6.4. Indien opdrachtgever weet of kan vermoeden dat WEBBER interactief bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal opdrachtgever WEBBER interactief daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van WEBBER interactief zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien opdrachtgever weet dat er ook diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die WEBBER interactief gebruikt om diensten aan opdrachtgever te leveren. WEBBER interactief zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

6.5. WEBBER interactief zal zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan opdrachtgever.

6.6. Indien WEBBER interactief geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde diensten, kan WEBBER interactief niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een dienst geleverd wordt zoals gewenst door opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Artikel 7. Domeinnaam

7.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de stichting internet domeinregistratie nederland bij .Nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. WEBBER interactief vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van WEBBER interactief, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

7.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt WEBBER interactief schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever. WEBBER interactief is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WEBBER interactief.

7.4. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domein naam. WEBBER interactief zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

7.5. WEBBER interactief heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

7.6. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is WEBBER interactief gerechtigd een domeinnaam van opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

7.7. Bij verandering van dienstverlening door derden zal WEBBER interactief zich inspannen de betreffende diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan opdrachtgever.

7.8. Indien WEBBER interactief geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde diensten, kan WEBBER interactief niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een dienst geleverd wordt zoals gewenst door opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Artikel 8. Installatie en onderhoud van werken.

8.1. Indien dit als dienst overeengekomen is, zal WEBBER interactief de werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. WEBBER interactief zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van WEBBER interactief voldoet, is WEBBER interactief gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

8.2. Opdrachtgever zal op verzoek van WEBBER interactief medewerkers en hulppersonen van WEBBER interactief alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met opdrachtgever.

8.3. Indien voor het gebruik van werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart WEBBER interactief voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door WEBBER interactief.

8.4. Indien onderhoud overeengekomen is als dienst zal WEBBER interactief zich inspannen om fouten (bugs) in de werken en bijbehorende software te herstellen. WEBBER interactief is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal WEBBER interactief hier vooraf overleg over voeren met opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

8.5. WEBBER interactief is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek  te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen

8.6. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan WEBBER interactief heeft gemeld en WEBBER interactief deze schriftelijk heeft goedgekeurd. WEBBER interactief kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. WEBBER interactief kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Artikel 9. Oplevering en aanvaarding.

9.1. WEBBER interactief zal te ontwikkelen of aan te passen werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

9.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 kalenderdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Afkeuring van het opgeleverde dient schriftelijk aan WEBBER interactief te geschieden, waarbij opdrachtgever gedetailleerd schriftelijk dient aan te geven op exact welke gronden het opgeleverde wordt afgekeurd. Voor alle overige gronden, welke niet in het afkeuringsrapport zijn opgenomen, wordt goedkeuring geacht te zijn gegeven en derhalve te zijn aanvaard door opdrachtgever.

9.3. Aanvaarding van een werk mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine bugs, zijnde bugs die operationele of productieve ingebruikname van het opgeleverde redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van WEBBER interactief om deze kleine bugs te herstellen. Aanvaarding mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van het opgeleverde die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

9.4. Indien een werk in fasen wordt opgeleverd, dient opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

9.5. Indien opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal WEBBER interactief zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan WEBBER interactief doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 7 kalenderdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

9.6. Indien opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is WEBBER interactief gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. WEBBER interactief zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

9.7. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door WEBBER interactief gemaakte uren tegen het geldende uurtarief vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. WEBBER interactief kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

9.8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij WEBBER interactief het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 10. Gebruik van de diensten.

10.1. Het is opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de diensten de Nederlandse of andere op opdrachtgever of WEBBER interactief van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

10.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door WEBBER interactief verboden om met gebruikmaking van de diensten werken aan te bieden of te

verspreiden die:

 • Onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • Onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Pornografisch van aard zijn, of kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke werken te vinden;
 • Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met deze ongewenste communicatie;
 • Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

10.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van WEBBER interactief of overige klanten. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van WEBBER interactief, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WEBBER interactief, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

10.4. Indien naar het oordeel van WEBBER interactief hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WEBBER interactief of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is WEBBER interactief gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

10.5. Wanneer WEBBER interactief een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal WEBBER interactief opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna WEBBER interactief zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van WEBBER interactief heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of WEBBER interactief meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft WEBBER interactief de klacht niet door te sturen.

10.6. Indien WEBBER interactief van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij het betreffende materiaal verwijderen, zonder daarbij een reservekopie te hoeven maken (waartoe zij wel gerechtigd is). WEBBER interactief zal zich inspannen om daarbij geen overige werken te raken. WEBBER interactief zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

10.7. WEBBER interactief is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is WEBBER interactief gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

10.8. Hoewel WEBBER interactief ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over opdrachtgever, is WEBBER interactief nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

10.9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de diensten door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.10. WEBBER interactief kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de diensten.

10.11. Mocht opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan WEBBER interactief na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan opdrachtgever betreffende de overschrijding, het abonnement van opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.

10.12. WEBBER interactief is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijn.

11.1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen na aflevering als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeen komst beantwoordt, te weten:

 • Of de juiste zaken zijn afgeleverd;
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene;

11.2. Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 5 dagen na (op)levering schriftelijk aangetekend aan WEBBER interactief te melden.

11.3. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 12.  Uitvoeringstermijn.

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens WEBBER interactief. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WEBBER interactief derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13. Wijziging van de overeenkomst.

13.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

13.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdsip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WEBBER interactief zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

13.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal WEBBER interactief de opdrachtgever hierover inlichten. Indien er sprake is dat de meerprijzen meer bedragen dan 15% van het vast honorarium dat is overeengekomen kan de overeenkomst schriftelijk ontbonden worden, waarbij alsdan door WEBBER interactief aanspraak wordt gemaakt op een bepaald gedeelte van het reeds overeengekomen vaste honorarium.

13.4. In afwijking van lid 13.3 Zal WEBBER interactief geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan WEBBER interactief kunnen worden toegerekend.

13.5. Alle wijzigingen aan de diensten, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

13.6. Zonder schriftelijke toestemming van WEBBER interactief mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient WEBBER interactief als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door WEBBER interactief gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie.

14.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgs-maatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Artikel 15. Beëindiging door opdrachtgever.

15.1 Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft WEBBER interactief recht op vergoeding van:

 • Alle door WEBBER interactief gemaakte kosten, honoraria daaronder begrepen, tot het moment van beëindiging van de opdracht.
 • De door WEBBER interactief in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, exclusief btw, dat met de opdracht gemoeid is.

Artikel 16. Duur & Beëindiging van de opdracht.

16.1. De duur van de overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de diensten te leveren.

16.2. Indien bepaalde diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds drie maanden, onverminderd het in 16.3 Bepaalde. Indien de overeenkomst een abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in 16.3 bepaalde. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

16.3. Indien de vergoeding die opdrachtgever aan WEBBER interactief verschuldigd is voor de levering van een dienst of abonnement minder bedraagt dan € 50,00 per maand, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds een jaar.

16.4. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een dergelijke dienst of abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de voorgaande termijn. Voorts mag geen van de partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

16.5. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van werken tussentijds niet opzeggen, tenzij voldaan is aan hetgeen bepaald is in het artikel “Betaling”.

16.6. WEBBER interactief mag de overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over gaan indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is, een en ander onverminderd het recht van WEBBER interactief schadevergoeding te vorderen:

 • Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 • Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd;
 • Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
 • De activiteiten van opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan WEBBER interactief omstandigheden bekend worden, die WEBBER interactief goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Indien WEBBER interactief de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

16.7. Indien WEBBER interactief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.

16.8. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van WEBBER interactief op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door opdrachtgever mag opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door WEBBER interactief is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, heeft WEBBER interactief recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

16.9. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten gelijktijdig, ook als opdracht gever slechts in verzuim is met betrekking tot één overeenkomst, en onverminderd het recht van WEBBER interactief op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

16.10. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is WEBBER interactief gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeen komst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Het wissen van voor opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. WEBBER interactief is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

16.11. Indien WEBBER interactief aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht niet kan voltooien, dan heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

Artikel 17. Intellectueel eigendom.

17.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie, software (waaronder content management systemen) alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een produkt/produktie, oefent WEBBER interactief dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend. Een en ander tenzij in een door WEBBER interactief en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.2. WEBBER interactief garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.

17.3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij WEBBER interactief voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

17.4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en WEBBER interactief eindigt, voor zover zij aan WEBBER interactief toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan WEBBER interactief verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van Intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal WEBBER interactief voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

17.5. WEBBER interactief is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.

17.6. WEBBER interactief gebruikt voor haar werkzaamheden onder meer open source software en componenten waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door WEBBER interactief zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij WEBBER interactief liggen, tenzij er met opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden.

17.7. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal WEBBER interactief opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

17.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij ontvangt of in gebruiksrecht krijgt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten (bugs) te herstellen.

17.9. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, blijven de door WEBBER interactief ontwikkelde werken eigendom van WEBBER interactief. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

17.10. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk bij schriftelijke overeenkomst wordt overgedragen van WEBBER interactief naar opdrachtgever, behoudt WEBBER interactief een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van WEBBER interactief om vertrouwelijke informatie van opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.

17.11. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.

17.12. Het is WEBBER interactief toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien WEBBER interactief door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.13. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – Per inbreukmakende handeling betalen aan WEBBER interactief. Dit doet niets af aan het recht van WEBBER interactief om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 18. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

18.1. Alle door WEBBER interactief verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WEBBER interactief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

18.2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van WEBBER interactief, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door WEBBER interactief geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

Artikel 19. Medewerking door opdrachtgever – garantie.

19.1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever WEBBER interactief steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

19.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en juiste toepassing in zijn organisatie van de door WEBBER interactief te verlenen diensten.

19.3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke gebruik van dergelijke materialen of gegevens en zal WEBBER interactief vrijwaren tegen elke aktie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruik inbreuk maakt op enig recht van derden.

19.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van WEBBER interactief staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft WEBBER interactief het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft WEBBER interactief het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van WEBBER interactief in rekening te brengen.

19.5 WEBBER interactief verlangt van de opdrachtgever het geleverde productie na (op)levering te controleren. Dit dient te gebeuren binnen 5 dagen na (op)levering. Voor websites geldt een termijn van 4 weken, waarbinnen gecontstateerde “bugs” verholpen zullen worden. Is deze termijn verstreken dan kan WEBBER interactief tegen een marktconform tarief deze “bugs” verhelpen. Andersgezegd, een website wordt geleverd met 4 weken garantie waarbinnen WEBBER interactief van de opdrachtgever mag verwachten de site goed te doorlopen en te testen

Artikel 20. Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid.

20.1. WEBBER interactief en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.

20.2. WEBBER interactief en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. WEBBER interactief draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.

20.3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.

20.4. De opdrachtgever vrijwaart WEBBER interactief voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het gebruik en/of openbaarmaking door opdrachtgever van het door WEBBER interactief geleverde werk en/of produkt.

20.5. WEBBER interactief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.

20.6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van WEBBER interactief ontvangen zet-, druk- of andere proeven, prototypen of produkties zorgvuldig op fouten gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan WEBBER interactief te zenden.

20.7. Goedkeuring van de proeven, prototypen of produkties door de opdrachtgever geldt als erkenning dat WEBBER interactief de aan de proeven, prototypen of produkties voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

20.8. WEBBER interactief is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goed- gekeurde of gecorrigeerde proeven, prototypen of produkties. WEBBER interactief ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt WEBBER interactief een toepasselijk aantal.

20.9. WEBBER interactief is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien WEBBER interactief voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever WEBBER interactief, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld door WEBBER interactief.

20.10. De aansprakelijkheid van WEBBER interactief voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot ofwel, ter keuze aan WEBBER interactief, een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium, ofwel gratis vervangende levering, wanneer het eventueel eerder geleverde is terugontvangen door WEBBER interactief, ofwel het door de verzekering van WEBBER interactief uit te keren bedrag, indien dit bedrag hoger is dan factuurwaarde en indien de verzekering tot uitkering overgaat. Deze beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld door WEBBER interactief of een van haar medewerkers.

20.11. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die WEBBER interactief aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde WEBBER interactief effectief vrijwaart. WEBBER interactief zal al het mogelijke doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen, die van haar gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid bepaalde geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit, zoals bij drukwerkopdrachten, software en advertentie plaatsingen.

Artikel 21. Afwijkingen.

21.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of produkt en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

21.2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

21.3. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

 • Oplage tot 20.000 Eenheden: 10%
 • Oplage van 20.00 En meer eenheden: 5%

Op meer- of minder leveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 22. Prijzen.

22.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door WEBBER interactief genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

22.2. Indien een prijs is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft WEBBER interactief het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

22.3. Voor een werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever 40% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden, 60% bij oplevering en het resterende bedrag op het moment dat het werk (of fase of onder deel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra WEBBER interactief aan opdrachtgever meldt dat het haar werkzaamheden zal beginnen.

22.4. Indien opdrachtgever onderhoud als dienst heeft afgenomen geschiedt facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door

WEBBER interactief. Een voorschot wordt per periode vooraf gefactureerd en dient per periode vooraf voldaan te worden. Deze periode bedraagt tenminste drie maanden, of zoveel langer als in artikel 22.3 bepaald.

22.5. Indien de overeenkomst een abonnement betreft, wordt per periode vooraf gefactureerd en dient per periode vooraf voldaan te worden. Deze periode bedraagt tenminste drie maanden, of zoveel langer als in artikel 22.3 bepaald.

22.6. Indien opdrachtgever naar de mening van WEBBER interactief onvoldoende medewerking verleent zoals bedoeld in “uitvoering van de diensten”, opdrachtgever hiertoe door WEBBER interactief aangemaand is met een redelijke termijn tot nakoming en mits voor de dienst een vergoeding overeengekomen is anders dan op basis van het bestede aantal uren (bijv. op basis van provisie), dan is WEBBER interactief gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen, welke opdrachtgever verschuldigd is, waarbij de totale vergoeding voor de dienst het werkelijk bestede aantal uren tegen het geldende uurtarief niet mag overschrijden.

22.7. WEBBER interactief is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Voor dergelijke prijswijzigingen gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de diensten en van deze algemene voorwaarden.

22.8. WEBBER interactief is gerechtigd jaarlijks de gehanteerde tarieven te wijzigen met een percentage gelijk aan de consumentenprijsindex (cpi). dergelijke prijswijzigingen geven geen recht op tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

Artikel 23. Betaling.

23.1. WEBBER interactief zal voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur, naar keuze van WEBBER interactief elektronisch of per post, sturen aan opdrachtgever. WEBBER interactief heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen en van opdrachtgever betaling te verlangen.

23.2. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag rente, alsmede een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd.

23.3. Indien opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan WEBBER interactief te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat WEBBER interactief de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van WEBBER interactief blijkt dat de betwisting onterecht was, dient opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

23.4. WEBBER interactief is gerechtigd een aanbetaling van maximaal 40% te vorderen. Indien WEBBER interactief van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van WEBBER interactief op.

23.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

23.6. Indien opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is rente verschuldigd ter hoogte van tenminste 1,5% per maand of deel daarvan met een minimum van de geldende wettelijke rente;
 • Opdrachtgever is € 30,00 administratieve kosten verschuldigd voor iedere factuur waarvan de betalingstermijn overschreden wordt;
 • Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 • De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden bepaald op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,00;
 • De voor opdrachtgever gehoste websites en andere werken mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat alle openstaande bedragen, vermeerderd met verschuldigde rente en andere bijkomende vergoedingen, geheel zijn voldaan.

23.7. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is WEBBER interactief zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van WEBBER interactief op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

23.8. Betalingen van verschuldigde bedragen door opdrachtgever strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van aanvullende kosten zoals bedoeld in dit artikel en tenslotte ter voldoening van (het oudste deel van) de openstaande hoofdsom.

Artikel 24. Incassokosten.

24.1. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 2% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. Buitengerechtelijke incassokosten zullen in rekening worden gebracht bovenop het openstaande factuurbedrag.

Artikel 25. Overmacht.

25.1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan, die de nakoming van de verbinding verhinderen, en die niet aan WEBBER interactief zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van WEBBER interactief; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan WEBBER interactief afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

25.2. WEBBER interactief heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WEBBER interactief zijn verbintenis had moeten nakomen.

25.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WEBBER interactief opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WEBBER interactief niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

25.4. Indien WEBBER interactief bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. Het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

25.2.Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor WEBBER interactief beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover WEBBER interactief geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van bv. IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar WEBBER interactief geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van WEBBER interactief die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van WEBBER interactief, die WEBBER interactief niet kon voorzien en waar WEBBER interactief diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

Artikel 26. Geheimhouding.

26.1. WEBBER interactief is gerechtigd product-, merk-, handels- en bedrijfsnamen van opdrachtgever te gebruiken in haar reclame-uitingen, welke toestemming opdrachtgever verleent. Dit recht blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

26.2. Onverminderd het in vorig lid bepaalde zullen partijen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar

verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

26.3. WEBBER interactief zal geen kennis nemen van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van WEBBER interactief, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of WEBBER interactief daartoe verplicht is krachtens een wettelijke

bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal WEBBER interactief zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

26.4. WEBBER interactief mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

26.5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 27. Aansprakelijkheid.

27.1. WEBBER interactief is slechts aansprakelijk tegenover opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

27.2. Iedere aansprakelijkheid van WEBBER interactief voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. WEBBER interactief is uitdrukkelijk niet aan sprakelijk voor:

 • enige schade geleden door maatregelen die WEBBER interactief in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
 • schade uit onbeschikbaarheid van de diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen;
 • schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden;
 • indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, en
 • enige aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.

27.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schade brengende feit zich voordeed, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WEBBER interactief.

27.4. De aansprakelijkheid van WEBBER interactief wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever WEBBER interactief direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en WEBBER interactief ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WEBBER interactief in staat is adequaat te reageren.

27.5. Opdrachtgever is jegens WEBBER interactief aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart WEBBER interactief tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten door of met toestemming van opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels zoals genoemd in het artikel “gebruik van de diensten”. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien

van personen die weliswaar geen werknemers van opdrachtgever zijn, maar de diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van opdrachtgever hebben gebruikt.

Artikel 28. Rangorde en wijziging voorwaarden.

28.1. WEBBER interactief behoudt zich het recht voor de diensten en deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de WEBBER interactief website, of een ander kanaal waarvan WEBBER interactief kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

28.2. Indien opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan WEBBER interactief. WEBBER interactief kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien WEBBER interactief daarop de wijziging niet intrekt, kan opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

28.3. WEBBER interactief mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan opdrachtgever geen bezwaar maken.

28.4. Bepalingen die op specifieke diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen WEBBER interactief en opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze algemene voorwaarden indien deze schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

28.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een dienst, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

Artikel 29. Slotbepalingen.

29.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

29.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin WEBBER interactief gevestigd is.

29.3. Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de totale overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

29.4. Informatie en mededelingen, inclusief eventuele prijsaanduidingen, op de WEBBER interactief website of een van de aan WEBBER interactief gelieerde site(s) zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de websites en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

29.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van WEBBER interactief vormen volledig bewijs van stellingen van WEBBER interactief en de door WEBBER interactief ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

29.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

29.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is WEBBER interactief steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij(en).

De directie

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel eindhoven onder nummer 56881878.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden als pdf bestand op www.webber.nl/algemene-voorwaarden/

Privacy statement

Inleiding

WEBBER interactief V.O.F. Is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. WEBBER interactief V.O.F. Houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met WEBBER interactief ) legt WEBBER interactief gegevens vast. WEBBER interactief gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van WEBBER interactief, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht WEBBER interactief rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij WEBBER interactief, Daalakkersweg 2.48, 5641 JA, Eindhoven of op info@webber.nl. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van WEBBER interactief worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan WEBBER interactief haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies 

Definitie van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Waarom gebruikt WEBBER interactief cookies?

WEBBER interactief gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. WEBBER interactief gebruikt cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van WEBBER interactief, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Websites van WEBBER interactief die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door WEBBER interactief zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Wanneer gebruikt WEBBER interactief cookies?

Alle websites gebruiken cookies met bepaalde technische en site-specifieke informatie. Als u bijvoorbeeld ingelogd bent op het Content Management Systeem wat is geïmplementeerd door WEBBER interactief kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten voor u niet beschikbaar zijn.

WEBBER interactief en andere websites

Op de sites van WEBBER interactief treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. WEBBER interactief kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

WEBBER interactief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van WEBBER interactief.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 23 april 2020